دانلود منابع و فایلهای زبان چینی

فایل صوتی New practical Chinese reader 2
درس 15 تا 20

دانلود فایل با لینک مستقیم

کتاب چینی New practical Chinese reader 2
مخصوص ترم 5 و 6

دانلود فایل با لینک مستقیم

فایل صوتی New practical Chinese reader 1

دانلود فایل با لینک مستقیم
NPCR1

New practical Chinese reader 1
کتاب چینی – نیو پرکتیکال 1 – مخصوص ترم 1 تا 4

دانلود فایل با لینک مستقیم

برگه های تمرین کاراکترها
کتاب نیوپرکتیکال 1

دانلود فایل با لینک مستقیم

Work book New practical Chinese reader 2
کتاب کار نیوپرکتیکال 2

دانلود فایل با لینک مستقیم

Work book New practical Chinese reader 1
کتاب کار نیوپرکتیکال 1

دانلود فایل با لینک مستقیم

فایل صوتی New practical Chinese reader 2
درس 21 تا 26

دانلود فایل با لینک مستقیم

پاسخنامه کتاب کار New practical Chinese reader 1

دانلود فایل با لینک مستقیم
new practical chinese reader 3

کتاب چینی New practical Chinese reader 3

دانلود فایل با لینک مستقیم

فایل صوتی Work book New practical Chinese reader
کتاب کار New practical 1

دانلود فایل با لینک مستقیم

برگه های تمرین کاراکترها
کتاب New practical 2

دانلود فایل با لینک مستقیم

کتاب HSK1 standard course

new practical chinese reader 3

کتاب کار New practical Chinese reader 3 workbook

دانلود فایل با لینک مستقیم

پاسخنامه کتاب کار New practical Chinese reader 2

دانلود فایل با لینک مستقیم