ژاپنی

ترم اول مقدماتی
شروع از پایه

شروع ترم : 7 اردیبهشت
تعداد جلسات: 10 جلسه
یکشنبه و چهارشنبه – ساعت 6:30 تا 8 بعد از ظهر

منبع اصلی : minna no nihongo 1 درس 1 تا 5

ژاپنی

ترم دوم 

شروع ترم : 29 خرداد
تعداد جلسات: 10 جلسه

یکشنبه و چهارشنبه – ساعت 6:30 تا 8 بعد از ظهر

منبع اصلی : minna no nihongo 1 درس 6 تا 11

ژاپنی

ترم سوم

شروع ترم : 17 بهمن
تعداد جلسات: 10 جلسه
یکشنبه و سه شنبه – ساعت 8 تا 9:30 شب

منبع اصلی : منبع اصلی :1 Genki  : درس 5 و 6