ژاپنی

ترم اول مقدماتی
شروع از پایه

شروع ترم : 29 آبان
تعداد جلسات: 10 جلسه
شنبه و دوشنبه – ساعت 8 تا 9:30 شب

منبع اصلی : منبع اصلی :1 Genki 
تمرین کاراکتر نویسی : hiragana materials و katakana materials 

ژاپنی

ترم دوم 

شروع ترم : 6 دی
تعداد جلسات: 10 جلسه
شنبه و دوشنبه – ساعت 8 تا 9:30 شب

منبع اصلی : منبع اصلی :1 Genki  : درس 3 و 4

ژاپنی

ترم سوم

شروع ترم : 17 بهمن
تعداد جلسات: 10 جلسه
یکشنبه و سه شنبه – ساعت 8 تا 9:30 شب

منبع اصلی : منبع اصلی :1 Genki  : درس 5 و 6