ژاپنی

ترم اول مقدماتی
شروع از پایه

شروع ترم : 6 مهر
تعداد جلسات: 10 جلسه
یکشنبه و چهارشنبه – ساعت 6:30 تا 8 بعد از ظهر

منبع اصلی : minna no nihongo 1 درس 1 تا 5

ژاپنی

ترم دوم 

شروع ترم : 23 شهریور
تعداد جلسات: 10 جلسه

یکشنبه و چهارشنبه – ساعت 6:30 تا 8 بعد از ظهر

منبع اصلی : minna no nihongo 1 درس 6 تا 11

ژاپنی

ترم سوم

شروع ترم : 12 مرداد
تعداد جلسات: 10 جلسه
یکشنبه و چهارشنبه – ساعت 8 تا 9:30 شب

منبع اصلی : منبع اصلی minna no nihongo 1 درس 12 تا 16