ترم اول مقدماتی (سری ششم)

معادل A1-1

شروع ترم : 21 تیر
تعداد جلسات: 12 جلسه
یکشنبه و سه شنبه – ساعت 7 تا 8:30 بعد از ظهر
منبع اصلی : Menschen A1-1 

ترم دوم 

معادل A1-1

شروع ترم : 13 شهریور
تعداد جلسات: 10 جلسه
یکشنبه و سه شنبه – ساعت 7 تا 8:30 بعد از ظهر
منبع اصلی : Menschen A1-1 

ترم سوم 

معادل A1-1

شروع ترم : 7 آذر
تعداد جلسات: 10 جلسه
یکشنبه و سه شنبه – ساعت 9 تا 10:30 شب
منبع اصلی : Menschen A1-1 

ترم چهارم 

پایان A1-1

شروع ترم : 19 اسفند
تعداد جلسات: 10 جلسه
یکشنبه و پنجشنبه – ساعت 7 تا 8:30 بعد از ظهر
منبع اصلی : Menschen A1-1