ترم اول مقدماتی (سری پنجم)

معادل A1-1

شروع ترم : 7 مهر
تعداد جلسات: 10 جلسه
شنبه و چهارشنبه – ساعت 9:30 تا 11 شب
منبع اصلی : Menschen A1-1 

ترم دوم 

معادل A1-1

شروع ترم : 30 آبان
تعداد جلسات: 10 جلسه
یکشنبه و سه شنبه – ساعت 9 تا 10:30 شب
منبع اصلی : Menschen A1-1 

ترم سوم 

معادل A1-1

شروع ترم : 7 آذر
تعداد جلسات: 10 جلسه
یکشنبه و سه شنبه – ساعت 9 تا 10:30 شب
منبع اصلی : Menschen A1-1