ترم اول مقدماتی

شروع ترم : 1 شهریور
تعداد جلسات: 10 جلسه
یکشنبه و سه شنبه – ساعت 8 تا 9:30 شب
منبع اصلی : Prisma A1 

ترم دوم

شروع ترم : 18 مهر
تعداد جلسات: 10 جلسه
یکشنبه و سه شنبه – ساعت 7 تا 8:30 بعد از ظهر
منبع اصلی : Prisma A1