ترم اول مقدماتی

شروع ترم : 30 مهر
تعداد جلسات: 10 جلسه ( 5 هفته )
جمعه – ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر
منبع اصلی : Prisma A1 

ترم دوم

شروع ترم : 18 مهر
تعداد جلسات: 10 جلسه
یکشنبه و سه شنبه – ساعت 7 تا 8:30 بعد از ظهر
منبع اصلی : Prisma A1