ترم اول مقدماتی (سری هفده)

A1
شروع ترم : 9 آذر
تعداد جلسات: 14 جلسه
شنبه و چهارشنبه – ساعت 5:30 تا 7 بعد از ظهر

منبع اصلی : Top Notch Fundamentals درس 1 تا 7

ترم دوم مقدماتی (سری 16)

A1
شروع ترم : 7 بهمن
تعداد جلسات: 10 جلسه
جمعه ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر

منبع اصلی : Top Notch Fundamentals درس 8 تا 14

سطح Pre-intermediate

A2 – ترم اول
شروع ترم : 2 آذر
تعداد جلسات: 12 جلسه
دوشنبه و چهارشنبه – ساعت 5:30 تا 7 بعد از ظهر

منبع اصلی : Top Notch 1  درس 1 تا 5 

سطح Pre-intermediate

A2 – ترم دوم
شروع ترم : 5 بهمن
تعداد جلسات: 12 جلسه
دوشنبه و چهارشنبه – ساعت 5:30 تا 7 بعد از ظهر

منبع اصلی : Top Notch 1 : درس 6 تا 10

سطح متوسط – Intermediate
ترم اول
B1
شروع ترم : 22 آبان
تعداد جلسات: 12 جلسه
یکشنبه و پنج شنبه – ساعت ۷تا 8:30 بعد از ظهر

منبع اصلی : Top Notch 2 : درس 1 تا 3 

سطح متوسط – Intermediate
ترم دوم

B1
شروع ترم : 18 دی
تعداد جلسات: 12 جلسه
یکشنبه و پنجشنبه – ساعت 7 تا 8:30 بعد از ظهر
منبع اصلی : Top Notch 2 : درس 4 تا 6

پایان سطح متوسط – Intermediate
ترم سوم

B1
شروع ترم : 21 آبان
تعداد جلسات: 12 جلسه
شنبه و پنجشنبه – ساعت 5:30 تا 7 بعد از ظهر
منبع اصلی : Top Notch 2 : درس 7 تا 10

سطح B2 – Upper-intermediate
ترم اول

B2
شروع ترم : 15 دی
تعداد جلسات: 12 جلسه
شنبه و پنجشنبه – ساعت 5:30 تا 7 بعد از ظهر

منبع اصلی : Top Notch 3 : درس 1 تا 3

سطح B2 – Upper-intermediate
ترم دوم

B2
شروع ترم :  31 مرداد
تعداد جلسات: 12 جلسه
دوشنبه و چهارشنبه – ساعت 7 تا 8:30 بعد از ظهر

منبع اصلی : Top Notch 3 : درس 4 تا 6