ترم اول مقدماتی (سری چهاردهم)

A1
شروع ترم : 17 خرداد
تعداد جلسات: 14 جلسه
یکشنبه و سه شنبه – ساعت 5 تا 6:30 بعد از ظهر

منبع اصلی : Top Notch Fundamentals درس 1 تا 7

ترم دوم مقدماتی (سری سیزدهم)

A1
شروع ترم : 6 تیر
تعداد جلسات: 14 جلسه
دوشنبه و چهارشنبه – ساعت 5 تا 6:30 بعد از ظهر

منبع اصلی : Top Notch Fundamentals درس 8 تا 14

سطح Pre-intermediate

A2 – ترم اول
شروع ترم : 13 تیر
تعداد جلسات: 12 جلسه
شنبه و دوشنبه – ساعت 7 تا 8:30 بعد از ظهر

منبع اصلی : Top Notch 1  درس 1 تا 3 

سطح Pre-intermediate

A2 – ترم دوم
شروع ترم : 9 تیر
تعداد جلسات: 12 جلسه
یکشنبه و پنجشنبه – ساعت 7 تا 8:30 بعد از ظهر

منبع اصلی : Top Notch 1 : درس 6 تا 10

سطح متوسط – Intermediate
ترم اول
B1
شروع ترم : 9 تیر
تعداد جلسات: 12 جلسه
شنبه و پنجشنبه – ساعت 5:30 تا 7 بعد از ظهر
منبع اصلی : Top Notch 2 : درس 1 تا 3 

سطح متوسط – Intermediate
ترم دوم

B1
شروع ترم : 24 اردیبهشت
تعداد جلسات: 12 جلسه
شنبه و پنجشنبه – ساعت 5:30 تا 7 بعد از ظهر
منبع اصلی : Top Notch 2 : درس 4 تا 6

پایان سطح متوسط – Intermediate
ترم سوم

B1
شروع ترم : 10 فروردین
تعداد جلسات: 14 جلسه
شنبه و چهارشنبه – ساعت 7 تا 8:30 بعد از ظهر
منبع اصلی : Top Notch 2 : درس 7 تا 10

سطح B2 – Upper-intermediate
ترم اول

B2
شروع ترم :  18 خرداد
تعداد جلسات: 12 جلسه
دوشنبه و چهارشنبه – ساعت 7 تا 8:30 بعد از ظهر

منبع اصلی : Top Notch 3 : درس 1 تا 3

آمادگی آزمون آیلتس – کسب نمره 4.5 تا 5.5

نیمه گروهی ( 5 الی 8 نفر )
پیش نیاز : سطح B1
شروع ترم : 2 خرداد

تعداد جلسات: 12 جلسه + 2 جلسه بحث آزاد رایگان

دوشنبه و چهارشنبه – ساعت 5:30 تا 7 بعد از ظهر

منبع اصلی : MINDSET for IELTS 1 : درس 1 تا 4
منابع تکمیلی : Grammar for IELTS + Vocabulary for IELTS

انگلیسی کودک
ترم اول – مقدماتی

شروع ترم : 4 تیر
تعداد جلسات: 8 جلسه
شنبه و چهارشنبه – ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر

منبع اصلی : Family and friends starter : درس 1 تا 3