ترم اول مقدماتی (سری یازدهم)

A1
شروع ترم : 15 دی
تعداد جلسات: 10 جلسه
یکشنبه و چهارشنبه – ساعت 6 تا 7:30 بعد از ظهر

منبع اصلی : Top Notch Fundamentals درس 1 تا 5

ترم دوم مقدماتی (سری دهم)

A1
شروع ترم : 20 دی
تعداد جلسات: 10 جلسه
شنبه و دوشنبه – ساعت 6 تا 7:30 بعد از ظهر

منبع اصلی : Top Notch Fundamentals درس 6 تا 10

ترم سوم مقدماتی

A1
شروع ترم :  
تعداد جلسات: 10 جلسه
یکشنبه و پنجشنبه – ساعت 7 تا 8:30 بعد از ظهر

منبع اصلی : Top Notch Fundamentals درس 10 تا 14

سطح Pre-intermediate

A2 – ترم اول
شروع ترم : 19 دی
تعداد جلسات: 12 جلسه
یکشنبه و پنجشنبه – ساعت 7 تا 8:30 بعد از ظهر

منبع اصلی : Top Notch 1 : درس 1 تا 5 

سطح Pre-intermediate

A2 – ترم دوم
شروع ترم : 25 دی
تعداد جلسات: 12 جلسه
شنبه و پنجشنبه – ساعت 5:30 تا 7 بعد از ظهر

منبع اصلی : Top Notch 1 : درس 6 تا 10

سطح متوسط – Intermediate
ترم اول

B1
شروع ترم : 10 آذر
تعداد جلسات: 12 جلسه
شنبه و چهارشنبه – ساعت 7 تا 8:30 بعد از ظهر
منبع اصلی : Top Notch 2 : درس 1 تا 3 

انگلیسی کودک
ترم دوم
کتاب 1

شروع ترم : 8 دی
تعداد جلسات: 10 جلسه
شنبه و چهارشنبه – ساعت 7:30 تا 8:30 بعد از ظهر

منبع اصلی : Family and friends 1 : درس 4 تا 6

انگلیسی کودک
ترم چهارم
کتاب 1

شروع ترم : 9 بهمن
تعداد جلسات: 10 جلسه
شنبه و چهارشنبه – ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر

منبع اصلی : Family and friends 1 : درس 10 تا 12

سطح متوسط – Intermediate
ترم دوم

B1
شروع ترم : 6 بهمن
تعداد جلسات: 12 جلسه
شنبه و چهارشنبه – ساعت 7 تا 8:30 بعد از ظهر
منبع اصلی : Top Notch 2 : درس 4 تا 6