ایتالیایی

ایتالیایی ترم اول
مبتدی

شروع دوره : 25 تیر
تعداد جلسات: 12 جلسه
شنبه و دوشنبه  – ساعت 7 تا 8:30 بعد از ظهر

منبع اصلی :  Nuovo Espresso درس 1 تا 3

ایتالیایی ترم دوم

شروع دوره : 27 شهریور
تعداد جلسات: 12 جلسه
یکشنبه و سه شنبه  – ساعت 7 تا 8:30 بعد از ظهر

منبع اصلی :  Nuovo Espresso درس 4 تا 6

Leave a Comment