ایتالیایی

ایتالیایی ترم اول
مبتدی

شروع دوره : 22 فروردین
تعداد جلسات: 12 جلسه
دوشنبه و چهارشنبه  – ساعت 5 تا 6:30 بعد از ظهر

منبع اصلی :  Nuovo Espresso درس 1 تا 3

ایتالیایی ترم دوم

شروع دوره : 9 خرداد
تعداد جلسات: 12 جلسه
دوشنبه و چهارشنبه  – ساعت 5 تا 6:30 بعد از ظهر

منبع اصلی :  Nuovo Espresso درس 4 تا 6

Leave a Comment