ترم اول

معادل A1

شروع دوره : 10 خرداد
تعداد جلسات: 10 جلسه
یکشنبه و سه شنبه – ساعت 8 تا 9:30 شب

منبع اصلی : Istanbul 1 – درس 1 تا 3

ترم دوم

پایان سطح A1

شروع دوره : 7 خرداد
تعداد جلسات: 12 جلسه
شنبه و چهارشنبه – ساعت 8 تا 9:30 شب

منبع اصلی Istanbul 1 – درس 4 تا 6

ترم سوم

معادل A2

شروع دوره : 18 خرداد
تعداد جلسات: 12 جلسه
شنبه و چهارشنبه – ساعت 6 تا 7:30 بعد از ظهر

منبع اصلی : Istanbul A2 : درس 1 تا 3