ترم اول

معادل A1

شروع دوره : 16 بهمن
تعداد جلسات: 10 جلسه
شنبه و چهارشنبه – ساعت 6 تا 7:30 بعد از ظهر

منبع اصلی : Istanbul 1 – درس 1 تا 3

ترم دوم

پایان سطح A1

شروع دوره : 13 بهمن
تعداد جلسات: 12 جلسه
شنبه و چهارشنبه – ساعت 8 تا 9:30 شب

منبع اصلی : Yeni Hitit 1 : درس 4 تا 6

ترم سوم

معادل A2

شروع دوره : 14 دی
تعداد جلسات: 12 جلسه
یکشنبه و سه شنبه – ساعت 8:30 تا 10 شب

منبع اصلی : Istanbul A2 : درس 1 تا 3