ترم اول مقدماتی

شروع ترم : 3 خرداد
تعداد جلسات: 10 جلسه
یکشنبه و سه شنبه – ساعت 8 تا 9:30 شب
منبع اصلی : Дорога В Россию راه روسیه درس 1 تا 4 

ترم دوم

شروع ترم : 16 خرداد
تعداد جلسات: 12 جلسه
شنبه و دوشنبه – ساعت 8 تا 9:30 شب
منبع اصلی : Русский язык راه روسیه درس 4 تا 8