ترم اول مقدماتی

معادل A1

شروع ترم : 5 دی
تعداد جلسات : 12 جلسه
دوشنبه و پنجشنبه – ساعت 4 تا 5:30 بعد از ظهر
منبع اصلی : Édito A1 درس 0 ، 1 و 2

ترم دوم

معادل A1

شروع ترم : 20 بهمن
تعداد جلسات: 12 جلسه
دوشنبه و پنجشنبه – ساعت 4 تا 5:30 بعد از ظهر
منبع اصلی : Édito A1 درس 3 ، 4 و 5

ترم سوم

معادل A1

شروع ترم : 7 تیر
تعداد جلسات: 14 جلسه
شنبه و سه شنبه – ساعت 8 تا 9:30 شب
منبع اصلی : Édito A1 درس 6 ، 7 و 8

ترم چهارم

معادل A1

شروع ترم : 4 آبان
تعداد جلسات: 10 جلسه
دوشنبه و چهارشنبه – ساعت 8 تا 9:30 شب
منبع اصلی : Édito A1 درس 9 و 10

ترم پنجم

پایان سطح A1

شروع ترم : 21 آذر
تعداد جلسات: 10 جلسه
دوشنبه و چهارشنبه – ساعت 6 تا 7:30 بعد از ظهر
منبع اصلی : Édito A1 درس 11 , 12 

ترم ششم

شروع سطح A2

شروع ترم : 19 بهمن
تعداد جلسات: 12 جلسه
شنبه و چهارشنبه – ساعت 6:30 تا 8 بعد از ظهر

منبع اصلی : Édito A2 درس 1 و 2 و 3