ترم اول مقدماتی

معادل A1

شروع ترم : 29 دی
تعداد جلسات : 10 جلسه
شنبه و چهارشنبه – ساعت 6:30 تا 8 بعد از ظهر
منبع اصلی : Édito A1 

ترم دوم

معادل A1

شروع ترم :
تعداد جلسات: 10 جلسه
شنبه و دوشنبه – ساعت 7:30 تا 9 شب
منبع اصلی : Édito A1 

ترم سوم

معادل A1

شروع ترم : 
تعداد جلسات: 12 جلسه
یکشنبه و سه شنبه – ساعت 5 تا 6:30 بعد از ظهر
منبع اصلی : Édito A1