ترم اول مقدماتی

معادل A1

شروع ترم : 25 مرداد
تعداد جلسات : 12 جلسه
شنبه و سه شنبه – ساعت 6 تا 7:30 بعد از ظهر
منبع اصلی : Édito A1 درس 0 ، 1 و 2

ترم دوم

معادل A1

شروع ترم : 16 مهر
تعداد جلسات: 12 جلسه
شنبه و سه شنبه – ساعت 6 تا 7:30 بعد از ظهر
منبع اصلی : Édito A1 درس 3 ، 4 و 5

ترم سوم

معادل A1

شروع ترم : 7 تیر
تعداد جلسات: 14 جلسه
شنبه و سه شنبه – ساعت 8 تا 9:30 شب
منبع اصلی : Édito A1 درس 6 ، 7 و 8

ترم چهارم

معادل A1

شروع ترم : 30 شهریور
تعداد جلسات: 10 جلسه
دوشنبه و چهارشنبه – ساعت 8 تا 9:30 شب
منبع اصلی : Édito A1 درس 9 و 10