ترم اول مبتدی (سری بیست و سوم)

معادل HSK1

شروع ترم : 17 بهمن
تعداد جلسات: 7 جلسه
یکشنبه و چهار شنبه – ساعت 6 تا 7:30 بعد از ظهر
منبع اصلی : New practical Chinese reader 1 : درس 1 ، 2 ، 3 (معادل درس 1 تا 5 کتاب Hsk1 )

ترم دوم (سری بیست و دو )

معادل HSK1

شروع ترم : 3 بهمن
تعداد جلسات: 7 جلسه
یکشنبه و سه شنبه – ساعت 7 تا 8:30 بعد از ظهر
منبع اصلی : New practical Chinese reader 1 : درس 4 ، 5 و 6 (معادل درس 6 تا 10 کتاب Hsk1 )

ترم سوم (سری 21 )

اتمام HSK1

شروع دوره : 4 بهمن
تعداد جلسات: 8 جلسه
دوشنبه و چهارشنبه – ساعت 5 تا 6:30 بعد از ظهر
منبع اصلی : New practical Chinese reader 1 : درس 7 ، 8 و 9 (معادل درس 11 تا 15 کتاب Hsk1 )

ترم چهارم

شروع HSK2

شروع دوره : 15 بهمن
تعداد جلسات: 7 هفته
جمعه – ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر
منبع اصلی : New practical Chinese reader 2 : درس 10 ، 11 ، 12 و 13 (معادل درس 1 تا 5 کتاب Hsk2 )

ترم پنجم

معادل HSK2

شروع دوره : 25 آبان
تعداد جلسات: 12 جلسه
سه شنبه و پنجشنبه – ساعت 6 تا 7:30 بعد از ظهر
منبع اصلی : New practical Chinese reader 2 : درس 14 ، 15 ، 16 ، 17 (معادل درس 6 تا 10 کتاب Hsk2 )

ترم ششم

اتمام سطح HSK2

شروع دوره : 28 دی
تعداد جلسات: 12 جلسه
سه شنبه و پنجشنبه – ساعت 6 تا 7:30 بعد از ظهر
منبع اصلی : New practical Chinese reader 2 : درس 18،  19 ، 20 ، 21 ، 22 (معادل درس 11 تا 15 کتاب Hsk2 )

ترم هفتم

معادل HSK3

شروع ترم : 15 دی
تعداد جلسات: 12 جلسه
یکشنبه و چهارشنبه – ساعت 7:30 تا 9 شب
منبع اصلی : New practical Chinese reader : درس 23 , 24 ، 25 ، 26 ، 27 ، 28 (معادل درس 1 تا 7 کتاب HSK standard course 3 )

ترم هشتم

معادل HSK3

شروع ترم : 28 آذر
تعداد جلسات: 12 جلسه
یکشنبه و سه شنبه – ساعت 7 تا 8:30 بعد از ظهر
منبع اصلی : New practical Chinese reader : درس 29 ، 30 ، 31 ، 32 ، 33 (معادل درس 8 تا 11 کتاب HSK standard course 3 )

HSK2 – قسمت اول

شروع ترم : 21 دی

تعداد جلسات: 10 جلسه
نیمه گروهی – ظرفیت محدود

یکشنبه و سه شنبه – 5 تا 6:30 بعد از ظهر

منبع اصلی : New practical Chinese reader درس 10 تا 15