ترم اول مبتدی (سری بیست و هشت)

معادل HSK1

شروع ترم : 30 شهریور
تعداد جلسات: 7 جلسه
دوشنبه و چهارشنبه – ساعت 5 تا 6:30 بعد از ظهر
منبع اصلی : New practical Chinese reader 1 : درس 1 ، 2 ، 3 (معادل درس 1 تا 5 کتاب Hsk1 )

ترم دوم (سری بیست و هفت )

معادل HSK1

شروع ترم : 13 شهریور
تعداد جلسات: 7 جلسه
یکشنبه و سه شنبه – ساعت 5 تا 6:30 بعد از ظهر
منبع اصلی : New practical Chinese reader 1 : درس 4 ، 5 و 6 (معادل درس 6 تا 10 کتاب Hsk1 )

ترم سوم 

اتمام HSK1

شروع دوره : 8 شهریور
تعداد جلسات: 8 جلسه
یکشنبه و سه شنبه – ساعت 6 تا 7:30 بعد از ظهر
منبع اصلی : New practical Chinese reader 1 : درس 7 ، 8 و 9 (معادل درس 11 تا 15 کتاب Hsk1 )

ترم چهارم

شروع HSK2

شروع دوره : 17 مهر
تعداد جلسات: 10 جلسه
یکشنبه و سه شنبه – ساعت 6 تا 7:30 بعد از ظهر
منبع اصلی : New practical Chinese reader 2 : درس 10 ، 11 ، 12 و 13 (معادل درس 1 تا 5 کتاب Hsk2 )

ترم پنجم

معادل HSK2

شروع دوره : 27 شهریور
تعداد جلسات: 10 جلسه
دوشنبه و چهارشنبه – ساعت 7 تا 8:30 بعد از ظهر
منبع اصلی : New practical Chinese reader 2 : درس 14 ، 15 ، 16 ، 17 (معادل درس 6 تا 10 کتاب Hsk2 )

ترم ششم

اتمام سطح HSK2

شروع دوره : 24 تیر
تعداد جلسات: 9 جلسه
جمعه – ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر
منبع اصلی : New practical Chinese reader 2 : درس 18،  19 ، 20 ، 21 ، 22 (معادل درس 11 تا 15 کتاب Hsk2 )

ترم هفتم

شروع سطح HSK3

شروع ترم : 1 مهر
تعداد جلسات: 9 جلسه 120 دقیقه ای
جمعه – ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر
منبع اصلی : New practical Chinese reader : درس 23 , 24 ، 25 ، 26 ، 27 (معادل درس 1 تا 7 کتاب HSK standard course 3 )

ترم هشتم
معادل HSK3

شروع ترم : 29 اردیبهشت
تعداد جلسات: 12 جلسه
سه شنبه و پنجشنبه – ساعت 6 تا 7:30 بعد از ظهر
منبع اصلی : New practical Chinese reader : درس 28 ،29 ، 30 ، 31 ، 32 (معادل درس 8 تا 11 کتاب HSK standard course 3 )

ترم نهم
پایان سطح HSK3

شروع ترم : 26 تیر
تعداد جلسات: 12 جلسه
سه شنبه و پنجشنبه – ساعت 6 تا 7:30 بعد از ظهر
منبع اصلی : New practical Chinese reader : درس 33 ، 34 ، 35 (معادل درس 12 تا 20 کتاب HSK standard course 3 )

ترم دهم

شروع HSK4

شروع دوره : 4 مهر
تعداد جلسات: 12 جلسه
دوشنبه و پنجشنبه – ساعت 6 تا 7:30 بعد از ظهر
منبع اصلی : New practical Chinese reader  درس 36 ، 37 ، 38 ، 39 (معادل درس 1 تا 4 کتاب HSK4 )

HSK2 – کل کتاب

شروع ترم : 30 شهریور

تعداد جلسات: 14 جلسه
نیمه گروهی – ظرفیت محدود

شنبه و چهارشنبه  – ساعت 6 تا 7:30 بعد از ظهر

منبع اصلی : HSK2 standard course کل کتاب

HSK1 – کل کتاب

شروع ترم : 2 شهریور 

تعداد جلسات: 12 جلسه
نیمه گروهی – ظرفیت محدود

یکشنبه و چهار شنبه  – ساعت 7:30 تا 9 شب

منبع اصلی : HSK1 standard course درس 1 تا 15

HSK4 – قسمت اول

شروع ترم : 12 مهر

تعداد جلسات: 12 جلسه
نیمه گروهی – ظرفیت محدود

سه شنبه و جمعه  – ساعت 4:30 تا 6 بعد از ظهر

منبع اصلی : HSK4 standard course درس 1 تا 5