ترم اول مبتدی (سری بیست و شش)

معادل HSK1

شروع ترم : 5 تیر
تعداد جلسات: 7 جلسه
یکشنبه و سه شنبه – ساعت 6 تا 7:30 بعد از ظهر
منبع اصلی : New practical Chinese reader 1 : درس 1 ، 2 ، 3 (معادل درس 1 تا 5 کتاب Hsk1 )

ترم دوم (سری بیست و چهار )

معادل HSK1

شروع ترم : 28 اردیبهشت
تعداد جلسات: 7 جلسه
یکشنبه و چهارشنبه – ساعت 6 تا 7:30 بعد از ظهر
منبع اصلی : New practical Chinese reader 1 : درس 4 ، 5 و 6 (معادل درس 6 تا 10 کتاب Hsk1 )

ترم سوم 

اتمام HSK1

شروع دوره : 8 تیر
تعداد جلسات: 8 جلسه
یکشنبه و چهارشنبه – ساعت 6 تا 7:30 بعد از ظهر
منبع اصلی : New practical Chinese reader 1 : درس 7 ، 8 و 9 (معادل درس 11 تا 15 کتاب Hsk1 )

ترم چهارم

شروع HSK2

شروع دوره : 22 خرداد
تعداد جلسات: 10 جلسه
یکشنبه و چهارشنبه – ساعت 6 تا 7:30 بعد از ظهر
منبع اصلی : New practical Chinese reader 2 : درس 10 ، 11 ، 12 و 13 (معادل درس 1 تا 5 کتاب Hsk2 )

ترم پنجم

معادل HSK2

شروع دوره : 18 اردیبهشت
تعداد جلسات: 10 جلسه
شنبه و دوشنبه – ساعت 6 تا 7:30 بعد از ظهر
منبع اصلی : New practical Chinese reader 2 : درس 14 ، 15 ، 16 ، 17 (معادل درس 6 تا 10 کتاب Hsk2 )

ترم ششم

اتمام سطح HSK2

شروع دوره : 24 تیر
تعداد جلسات: 9 جلسه
جمعه – ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر
منبع اصلی : New practical Chinese reader 2 : درس 18،  19 ، 20 ، 21 ، 22 (معادل درس 11 تا 15 کتاب Hsk2 )

ترم هفتم

شروع سطح HSK3

شروع ترم : 9 فروردین
تعداد جلسات: 12 جلسه
سه شنبه و پنجشنبه – ساعت 6 تا 7:30 بعد از ظهر
منبع اصلی : New practical Chinese reader : درس 23 , 24 ، 25 ، 26 ، 27 (معادل درس 1 تا 7 کتاب HSK standard course 3 )

ترم هشتم
معادل HSK3

شروع ترم : 29 اردیبهشت
تعداد جلسات: 12 جلسه
سه شنبه و پنجشنبه – ساعت 6 تا 7:30 بعد از ظهر
منبع اصلی : New practical Chinese reader : درس 28 ،29 ، 30 ، 31 ، 32 (معادل درس 8 تا 11 کتاب HSK standard course 3 )

ترم نهم
پایان سطح HSK3

شروع ترم : 23 تیر
تعداد جلسات: 12 جلسه
سه شنبه و پنجشنبه – ساعت 6 تا 7:30 بعد از ظهر
منبع اصلی : New practical Chinese reader : درس 33 ، 34 ، 35 ، 36 (معادل درس 12 تا 20 کتاب HSK standard course 3 )

HSK2 – قسمت دوم

شروع ترم : 11 خرداد

تعداد جلسات: 12 جلسه
نیمه گروهی – ظرفیت محدود

یکشنبه و سه شنبه  – ساعت 7:30 تا 9 شب

منبع اصلی : HSK2 standard course درس 8 تا 15

HSK1 – کل کتاب

شروع ترم : 29 خرداد

تعداد جلسات: 12 جلسه
نیمه گروهی – ظرفیت محدود

یکشنبه و سه شنبه  – ساعت 7:30 تا 9 شب

منبع اصلی : HSK1 standard course درس 1 تا 15

HSK3 – قسمت اول

شروع ترم : 29 خرداد

تعداد جلسات: 12 جلسه
نیمه گروهی – ظرفیت محدود

یکشنبه و چهارشنبه  – ساعت 7:30 تا 9 شب

منبع اصلی : HSK3 standard course درس 1 تا 10