ترم اول مبتدی (سری سی)

معادل HSK1

شروع ترم : ۲۰ اردیبهشت
تعداد جلسات: ۷ جلسه
شنبه و چهارشنبه – ساعت 6 تا 7:30 بعد از ظهر
منبع اصلی : New practical Chinese reader 1 : درس 1 ، 2 ، 3 (معادل درس 1 تا 5 کتاب Hsk1 )

ترم دوم (سری سی)

معادل HSK1

شروع ترم : ۲۰ خرداد
تعداد جلسات: ۷ جلسه
شنبه و چهارشنبه – ساعت ۶ تا ۷:۳۰ بعد از ظهر
منبع اصلی : New practical Chinese reader 1 : درس ۴ ، ۵ و ۶ (معادل درس ۶ تا ۱۰ کتاب Hsk1 )

ترم سوم 

اتمام HSK1

شروع دوره : ۱۹ تیر
تعداد جلسات: ۷ جلسه
دوشنبه و چهارشنبه – ساعت ۵ تا ۶:۳۰ بعد از ظهر
منبع اصلی : New practical Chinese reader 1 : درس 7 ، 8 و 9 (معادل درس 11 تا 15 کتاب Hsk1 )

ترم چهارم

شروع HSK2

شروع دوره : 3 آبان
تعداد جلسات: 10 جلسه
یکشنبه و سه شنبه – ساعت 6 تا 7:30 بعد از ظهر
منبع اصلی : New practical Chinese reader 2 : درس 10 ، 11 ، 12 و 13 (معادل درس 1 تا 5 کتاب Hsk2 )

ترم پنجم

معادل HSK2

شروع دوره : 27 آذر
تعداد جلسات: 10 جلسه
یکشنبه و سه شنبه – ساعت 6 تا 7:30 بعد از ظهر
منبع اصلی : New practical Chinese reader 2 : درس 14 ، 15 ، 16 ، 17 (معادل درس 6 تا 10 کتاب Hsk2 )

ترم ششم

اتمام سطح HSK2

شروع دوره : 23 بهمن
تعداد جلسات: 12 جلسه
یکشنبه و سه شنبه – ساعت 6 تا 7:30 بعد از ظهر
منبع اصلی : New practical Chinese reader 2 : درس 18،  19 ، 20 ، 21 ، 22 (معادل درس 11 تا 15 کتاب Hsk2 )

ترم هفتم

شروع سطح HSK3

شروع ترم : 6 آبان
تعداد جلسات: 9 جلسه 120 دقیقه ای
جمعه – ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر
منبع اصلی : New practical Chinese reader : درس 23 , 24 ، 25 ، 26 ، 27 (معادل درس 1 تا 7 کتاب HSK standard course 3 )

ترم هشتم
معادل HSK3

شروع ترم : 7 بهمن
تعداد جلسات: 10 جلسه
جمعه – ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر
منبع اصلی : New practical Chinese reader : درس 28 ،29 ، 30 ، 31 ، 32 (معادل درس 8 تا 11 کتاب HSK standard course 3 )

ترم نهم
پایان سطح HSK3

شروع ترم : 26 تیر
تعداد جلسات: 12 جلسه
سه شنبه و پنجشنبه – ساعت 6 تا 7:30 بعد از ظهر
منبع اصلی : New practical Chinese reader : درس 33 ، 34 ، 35 (معادل درس 12 تا 20 کتاب HSK standard course 3 )

ترم دهم

شروع HSK4

شروع دوره : 2 آبان
تعداد جلسات: 12 جلسه
دوشنبه و پنجشنبه – ساعت 6 تا 7:30 بعد از ظهر
منبع اصلی : New practical Chinese reader  درس 36 ، 37 ، 38 ، 39 (معادل درس 1 تا 4 کتاب HSK4 )

ترم یازده

سطح HSK4

شروع دوره : 28 آذر
تعداد جلسات: 12 جلسه
دوشنبه و پنجشنبه – ساعت 6 تا 7:30 بعد از ظهر
منبع اصلی : New practical Chinese reader : درس 40 ، 41 ، 42 ، 43 (معادل درس 5 تا 10 کتاب HSK4 )

HSK1 – کل کتاب

شروع ترم : 10 دی

تعداد جلسات: 12 جلسه
نیمه گروهی – ظرفیت محدود

یکشنبه و سه شنبه – ساعت 5 تا 6:30 بعد از ظهر

منبع اصلی : HSK1 standard course درس 1 تا 15

HSK2 – کل کتاب

شروع ترم : 7 دی

تعداد جلسات: 14 جلسه
نیمه گروهی – ظرفیت محدود

یکشنبه و چهارشنبه  – ساعت 7:30 تا 9 شب

منبع اصلی : HSK2 standard course کل کتاب

HSK3 – کل کتاب

شروع ترم : 17 دی

تعداد جلسات: 22 جلسه
نیمه گروهی – ظرفیت محدود

شنبه و چهارشنبه  – ساعت 6 تا 7:30 بعد از ظهر

منبع اصلی : HSK3 standard course کل کتاب

پکیج آفلاین HSK1

11 ویدئوی آموزشی با توضیحات کامل
پی دی اف کتاب اصلی
پی دی اف کتاب کار
برگه های تمرین کاراکترنویسی
فایل های صوتی کتاب اصلی
فایل های صوتی کتاب کار

پکیج آفلاین HSK2

12 ویدئوی آموزشی با توضیحات کامل
پی دی اف کتاب اصلی
پی دی اف کتاب کار
برگه های تمرین کاراکترنویسی
فایل های صوتی کتاب اصلی
فایل های صوتی کتاب کار

پکیج آفلاین HSK3

22 ویدئوی آموزشی با توضیحات کامل
پی دی اف کتاب اصلی
پی دی اف کتاب کار
فایل های صوتی کتاب اصلی
فایل های صوتی کتاب کار