ترم اول مقدماتی
TOPIK 1

شروع ترم : 30 شهریور
تعداد جلسات: 10 جلسه
دوشنبه و چهارشنبه – ساعت 4 تا 5:30 بعد از ظهر
منبع اصلی : کتاب ویتامین 1

ترم دوم 
TOPIK 1

شروع ترم : 22 شهریور
تعداد جلسات : 10 جلسه
یکشنبه و سه شنبه – ساعت 6 تا 7:30 عصر
منبع اصلی : کتاب ویتامین 1

ترم سوم
TOPIK 1

شروع ترم : 10 تیر
تعداد جلسات : 10 جلسه
دوشنبه و چهارشنبه – ساعت 4 تا 5:30 بعد از ظهر
منبع اصلی : Vitamin 1 + Talk to me in Korean 1 + writing , speaking, reading و listening

ترم سوم

شروع ترم : 26 اردیبهشت
تعداد جلسات : 8 جلسه
دوشنبه و پنجشنبه – ساعت 7:30 تا 9 شب
منبع اصلی : کتاب Talk to me in Korean 1

ترم چهارم

شروع ترم : 24 مرداد
تعداد جلسات : 10 جلسه
دوشنبه و چهارشنبه – ساعت 4 تا 5:30 بعد از ظهر
منبع اصلی : Vitamin Korean 

ترم پنجم

شروع ترم : 11 مهر
تعداد جلسات : 10 جلسه
دوشنبه و چهارشنبه – ساعت 7 تا 8:30 بعد از ظهر
منبع اصلی : Vitamin Korean 2

ترم ششم
TOPIK 2

شروع ترم : 18 بهمن
تعداد جلسات : 10 جلسه
دوشنبه و پنجشنبه – ساعت 5:30 تا 7 بعد از ظهر
منبع اصلی : Talk to me in Korean 1 درس 11 و 12
+ writing , speaking, reading , listening
+ Master Korean 1

ترم هفتم
TOPIK 3

شروع ترم : 29 فروردین
تعداد جلسات : 10 جلسه
دوشنبه و پنجشنبه – ساعت 5:30 تا 7 بعد از ظهر
منبع اصلی : Talk to me in Korean 1 درس 13 و 14
+ writing , speaking, reading , listening
+ Master Korean 1

ترم هشتم
TOPIK 3

شروع ترم : 16 خرداد
تعداد جلسات : 10 جلسه
دوشنبه و پنجشنبه – ساعت 5:30 تا 7 بعد از ظهر
منبع اصلی : Talk to me in Korean 1 درس 14 و 15
+ writing , speaking, reading , listening
+ Master Korean 1