ترم اول مقدماتی
TOPIK 1

شروع ترم : 29 دی
تعداد جلسات: 10 جلسه
یکشنبه و پنجشنبه – ساعت 7 تا 8:30 بعد از ظهر
منبع اصلی : کتاب ویتامین 1

ترم دوم 
TOPIK 1

شروع ترم : 6 بهمن
تعداد جلسات : 10 جلسه
سه شنبه و پنجشنبه – ساعت 4 تا 5:30 بعد از ظهر
منبع اصلی : کتاب ویتامین 1

ترم سوم

شروع ترم : 5 بهمن
تعداد جلسات : 10 جلسه
شنبه و چهارشنبه – ساعت 4 تا 5:30 بعد از ظهر
منبع اصلی : کتاب Vitamin 1

ترم چهارم

پایان سطح TOPIK 1

شروع ترم : 14 دی
تعداد جلسات : 10 جلسه
یکشنبه و چهارشنبه – ساعت 5:30 تا 7 بعد از ظهر
منبع اصلی : Vitamin Korean 

ترم پنجم

شروع ترم : 4 آبان
تعداد جلسات : 10 جلسه
دوشنبه و چهارشنبه – ساعت 7 تا 8:30 بعد از ظهر
منبع اصلی : Vitamin Korean 2

ترم ششم
TOPIK 2

شروع ترم : 28 آذر
تعداد جلسات : 10 جلسه
دوشنبه و چهارشنبه – ساعت 7 تا 8:30 بعد از ظهر
منبع اصلی : Vitamin Korean 2

ترم هفتم
TOPIK 2

شروع ترم : 29 فروردین
تعداد جلسات : 10 جلسه
دوشنبه و پنجشنبه – ساعت 5:30 تا 7 بعد از ظهر
منبع اصلی : Talk to me in Korean 1 درس 13 و 14
+ writing , speaking, reading , listening
+ Master Korean 1

ترم هشتم
TOPIK 3

شروع ترم : 16 خرداد
تعداد جلسات : 10 جلسه
دوشنبه و پنجشنبه – ساعت 5:30 تا 7 بعد از ظهر
منبع اصلی : Talk to me in Korean 1 درس 14 و 15
+ writing , speaking, reading , listening
+ Master Korean 1