ترم اول مقدماتی

شروع ترم : 11 بهمن
تعداد جلسات: 10 جلسه
دوشنبه و پنجشنبه –  ساعت 7 تا 8:30 بعد از ظهر
منبع اصلی : Talk to me in Korean 1 + writing , speaking, reading و listening

ترم دوم

شروع ترم : 11 بهمن
تعداد جلسات : 10 جلسه
شنبه و دوشنبه – ساعت 4 تا 5:30 بعد از ظهر
منبع اصلی : کتاب ایهوا 1-1

ترم سوم

شروع ترم : 12 بهمن
تعداد جلسات : 10 جلسه
یکشنبه و سه شنبه – ساعت 7 تا 8:30 بعد از ظهر
منبع اصلی :  Talk to me in Korean 1

ترم چهارم

شروع ترم : 25 آبان
تعداد جلسات : 10 جلسه
سه شنبه و پنجشنبه – ساعت 6 تا 7:30 بعد از ظهر
منبع اصلی : Sejong Korean conversation 1

ترم پنجم

شروع ترم : 13 دی
تعداد جلسات : 10 جلسه
سه شنبه و پنجشنبه – ساعت 6 تا 7:30 بعد از ظهر
منبع اصلی : Sejong Korean conversation

ترم ششم

شروع ترم : 18 بهمن
تعداد جلسات : 10 جلسه
دوشنبه و پنجشنبه – ساعت 5:30 تا 7 بعد از ظهر
منبع اصلی : Talk to me in Korean 1 درس 11 و 12
+ writing , speaking, reading , listening
+ Master Korean 1