سحر سوهانی
زبان انگلیسی
معرفی :

کارشناس ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه امیرکبیر
دکترای مهندسی صنایع از دانشگاه یانسی کشور کره جنوبی
دوره ها و گواهی نامه ها : 
مدرک آیلتس 7
مدرک TTC

سوابق آموزشی :

مدرس زبان انگلیسی مدرسه غیرانتفاعی حضرت امیر
مدرس زبان انگلیسی آموزشگاه مدار