شبناز شفیعی
زبان آلمانی
معرفی :
دانش آموخته مترجمی زبان آلمانی دانشگاه اصفهان
سوابق آموزشی :

2 سال تدریس خصوصی و گروهی زبان آلمانی
تدریس زبان آلمانی در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان